ODRŽANO PREDAVANjE “POST I POKAJANjE” | Centar za kulturu Ugljevik

18

March

ODRŽANO PREDAVANjE “POST I POKAJANjE”

U Galeriji Centra za kulturu “Filip Višnjić” Ugljevik, održano je predavanje dr Rastka Jovića na temu “Post i pokajanje”.

U srijedu, 10.04.2019. godine, u Galeriji Centra za kulturu “Filip Višnjić” Ugljevik, održano je predavanje dr Rastka Jovića na temu “Post i pokajanje”.

 

Ovo zanimljivo predavanje zainteresovalo je sve građane Ugljevika bez obzira na uzrast i interesovanja. Predavač je govorio na temu “Post i pokajanje”, kojom je pokušao da nam pomogne sa savjetima kao i da nam ukaže na greške sa kojima se naše društvo svakodnevno suočava. Publika je uživala u ovom predavanju i postugnuta je izuzetna saradnja između predavača i slušalaca. 

 

Rast­ko Jo­vić je ro­đen 8. av­gu­sta 1978. godi­ne u Der­ven­ti, Bosna i Hercegovina. Posle osnov­nog obra­zo­va­nja za­vr­šio je gim­na­zi­ju „Uroš Pre­dić” u Pan­če­vu. Potom se upi­su­je na Pravoslavni bo­go­slov­ski fa­kul­tet Univerziteta u Be­o­gra­du na ko­me je di­plo­mi­rao 2004. go­di­ne.

 

 

 

 

 

Post­di­plom­ske magistarske stu­di­je za­vr­šio je na fa­kul­te­tu „Ča­sni Krst“ u Bo­sto­nu pod men­tor­skim ru­ko­vod­stvom pro­fe­so­ra Ema­nu­i­la Klap­si­sa, ma­gi­stri­rao je na te­mu „Pro­blem bo­gat­stva i si­ro­ma­štva u de­li­ma Ka­pa­do­kij­skih ota­ca“.

 

Aka­dem­ske 2007. go­di­ne upi­sao je dok­tor­ske stu­di­je na bo­go­slov­skom

fa­kul­tetu Aristotelovog uni­ver­zi­te­ta u So­lu­nu, ko­je je okon­čao 2. ju­la 2012. go­di­ne odbranivši disertaci­ju na te­mu „Ku­ća i ev­ha­ri­sti­ja u po­sla­ni­ca­ma

sve­tog aposto­la Pa­vla“.

 

Vanredni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na katedri za Kanonsko pravo. Otac 4 dece.